Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติตำบลขามป้อม 
~~ประวัติการก่อตั้งตำบลขามป้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2334   ต้นกำเนิดมาจากชาวบ้านกงพะเนียง (บ้านเหนือเขมราฐ )ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาก่อสร้างหมู่บ้านที่โนนมะขามป้อม หรือตำบลขามป้อมในปัจจุบันโดยผู้ก่อตั้งตำบลขามป้อมเล่าขานกันว่า พ่อใหญ่เมืองฮาน  พ่อใหญ่เมืองปราชญ์ พ่อใหญ่สีหราช เป็นคนที่ย้ายมาอยู่เป็นครอบครัวแรก การที่ตั้งชื่อว่าตำบลขามป้อมเนื่องจากขณะนั้นพื้นที่สร้างหมู่บ้านมีต้นมะขามป้อมจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อมว่าบ้านขามป้อมหรือตำบลขามป้อมในปัจจุบัน โดยมีนายอัคบัณฑิต (ขุนขามป้อม)เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจึงได้แยกตำบลขามป้อม เป็นตำบลหนองผือในปีเมื่อวันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2504 และต่อตำบลขามป้อมได้แยกเขตการปกครองอีกครั้งเป็นตำบลแก้งเหนือ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ.252๗  จึงเชื่อได้ว่าตำบลขามป้อมนั้นเป็นตำบลเก่าแก่มานานหลายพันปี  ทั้งนี้ ในยุคปัจจุบันมีหลักฐานแสดงการตั้งถิ่นฐานชัดเจน ที่บ้านดงเย็นหมู่ที่ 8 ซึ่งมีโบราณวัตถุที่มีอายุมากกว่าพันปีในชุมชน เช่น พบซากกระดูกโบราณ  ไหกระดูก โบราณวัตถุ  กำไรข้อมือ ข้อเท้า  เป็นต้น อีกทั้งยังมีร่องรอยอารยะธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนานหลายปี ซึ่งเหลือไว้เพียงซากวัตถุต่างๆ และการบอกเล่าต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้กล่าวขานกันเท่านั้น เช่น วัตถุโบราณที่พบเป็นที่น่าเชื่อว่าตำบลขามป้อมมีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่มานาน  ในด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชนตำบลขามป้อม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวตำบลขามป้อมประกอบอาชีพทำนา การเกษตร เลี้ยงสัตว์  ปลูกพืช ทำสวน รับจ้างทั่วไป   ในสมัยอดีตไม่มีการซื้อขาย แต่เป็นการแลกเปลี่ยนตามวิถีชุมชน
  สภาพทั่วไปของตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ ตำบลขามป้อมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  72.453  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตการปกครอง จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน  ทิศเหนือติดกับเทศบาลตำบลเทพวงศา  ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน  ทิศใต้ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ  ทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลหนองนกทา  มีประชากรในตำบลขามป้อม ทั้งหมด 9,424คน แยก เป็นเพศชาย 4,780 คน เพศหญิง 4,644 คน จำนวน 3,021 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำการเกษตร มีรายได้ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยตามเกณฑ์ จปฐ.  23,000 ต่อบาท/ต่อปี  โดยมีชาวบ้านกะพงเนียงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางไปมาอาศัยอยู่ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านกงพะเนียง (บ้านเหนือเขมราฐ) ส่วนหนึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐาน และก่อตั้งเป็นหมู่บ้านขามป้อมตามลักษณะพื้นที่ และต่อมาเป็นตำบลขามป้อมในปัจจุบัน
คำขวัญเทศบาลตำบลขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ขามป้อมลือเลื่อง    ปราดเปรื่องข้าวอินทรีย์  
                                                                     โรงสีแหล่งเรียนรู้      เชิดชูหนังประโมทัย
                                                                  สมุนไพรหลายอย่าง      เขื่อนยางน้ำล้น 
                                                                          ชุมชนใฝ่ธรรม      งามล้ำภูลอมข้าว

ประวัติความเป็นมา
   เดิมเทศบาลตำบลขามป้อม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี้ ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลขามป้อม เมื่อวันที่ 15 กรฏาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  17 กรฏาคม 2551 และ ได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2553
ประวัติตำบลขามป้อม 


เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th