Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ด้านการศึกษา
   การศึกษาในระบบโรงเรียน
     - ร.ร. ประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง
     - ร.ร. มัธยมศึกษา  จำนวน  -  แห่ง                     
   การศึกษานอกระบบโรงเรียน
     - ศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลขามป้อม  จำนวน  1  แห่ง
   การบริการการศึกษาอื่นๆ
     - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  จำนวน  8  แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการพัฒนาชุมชน)  จำนวน  1  แห่ง
     - โรงเรียนพระปริยัติธรรม (วัดบูรพา)  จำนวน  1  แห่ง
     - ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน  15  แห่ง

สังคมและศิลปวัฒนธรรม
   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
   สถาบันหรือองค์การศาสนา
     - วัด / ที่พักสงฆ์  จำนวน  16  แห่ง
   ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น มีประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
ลำดับที่ ประเพณี ช่วงดำเนินกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ
1
2
3
4
งานแห่เทียนพรรษา
บุญเดือน 9
บุญเดือน 10
งานบุญมหาชาติ
ปลายเดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
บริเวณวัดทุกหมู่บ้าน

การสาธารณสุข
   เทศบาลตำบลขามป้อม ได้มีการจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
     สถานีอนามัยตำบล / หมู่บ้าน  จำนวน  2  แห่ง
     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/คลินิก  จำนวน  1  แห่ง
     อัตราการมีส้วมราดน้ำใช้  ร้อยละ 100
   ข้อมูลด้านบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่
     - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  5  คน
     - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จำนวน  170  คน
   หอกระจายข่าวในหมู่บ้านจำนวน
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - สถานีตำรวจ  จำนวน  -  แห่ง
     - สถานีดับเพลิง  จำนวน  -  แห่ง
     - จุดตรวจประจำตำบล  จำนวน  -  แห่ง


เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th