Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
    1.1 ด้านทรัพยากรบุคคล  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร จึงต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในด้านทักษะ ความรู้ ความชำนาญ หรือด้านการศึกษาเพิ่ม ให้กับบุคลากรประจำสำนักงาน และบุคลากรทางด้านการเมืองด้วย ให้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองให้รองรับกับการเจริญเติบโตขององค์กรในโอกาสต่อไป อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อการให้บริการกับพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    1.2 ด้านโครงสร้าง  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์กรจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เพิ่มเติมโครงสร้างส่วนราชการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการจัดเตรียมที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถือเป็นหน้าตาของตำบลขามป้อมอีกด้วย
    1.3 ด้านเครื่องมือเครื่องใช้  ในการทำงานที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ เครื่องมือในการทำงานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนจัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ
    1.4 ด้านเทคนิกวิธีทางการบริหาร  จะได้มีการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “Good Govermant” มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กร และในการบริการประชาชน ซึ่งมีหลักการสำคัญ ดังนี้
         1.4.1 หลักนิติธรรม  เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีมีความเป็นธรรมและมีความชัดเจน มีระบบลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบังคับใช้ที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้อำนาจของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ถูกละเมิดโดยการใช้อำนาจรัฐ และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากกฎหมาย และระบบยุติธรรมอ่อนแอจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อกฎหมาย และแพร่กระจายกว้างขวางนำไปสู่การทุจริตในระดับการใช้อำนาจหน้าที่อย่างไม่ระมัดระวัง กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกระทบต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจ
         1.4.2 หลักคุณธรรม  เป็นการพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต การบริหารจัดการ ที่ดีภาครัฐเป็นการบริหารที่ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ แต่ต้องให้ความสำคัญกับการดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการอันถูกต้อง การยึดถือระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงามทั้งหลาย ทั้งนี้ เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่างๆ ในระบบราชการจะเป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรมของข้าราชการ และชี้นำวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
         1.4.3 หลักความโปร่งใส  การทำงานที่เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้การทุจริตคอรัปชั่น และความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง ดังนั้นถ้าภาครัฐจัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส และเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้ในวิธีการและขั้นตอนการทำงาน ได้มีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานจะส่งผลให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการทำงานและผลของงาน มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า ข้าราชการมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน
         1.4.4 หลักการมีส่วนร่วม  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดำเนินการของโครงการ รวมถึงได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะต่างๆ ต่อการดำเนินงานที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ เพื่อให้ภาครัฐบาลนำไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนควบคุมการดำเนินงาน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นการสื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ในขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบาย และการดำเนินงานของรัฐให้ดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
         1.4.5 หลักความคุ้มค่า  การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม คำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า สร้างสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน ดังนั้น ภาครัฐซึ่งยังคงฐานะเป็นแกนสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนจึงอาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และกลไกการทำงานให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากขึ้น
         1.4.6 หลักความสำนึกรับผิดชอบ  เป็นกระบวนการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ความสำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมีลักษณะสำคัญ 6 ประการ คือ
            - การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
            - การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
            - การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการรับผิดชอบ
            - การทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง
            - การมีแผนสำรองการติดตามประเมินผล
            - การทำงาน เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของรัฐในทุกระดับ ดังนั้น จึงต้องสร้างเครื่องมือและวัฒนธรรมสำนึกรับผิดชอบให้เกิดแก่ข้าราชการอย่างกว้างขวาง ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จะเป็นการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการให้รับผิดชอบต่อภารกิจ ต่อสังคม กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระทำของตนเอง
    1.5.ด้านเป้าหมายขององค์กร  จะมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์ ซึ่งผมก็ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้คือ “ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน”

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชนตำบลขามป้อม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
     1. มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และจัดระบบบริการสาธารณะ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
     2. สร้างเสริมความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน โดยการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำในเขตเทศบาลให้มีสภาพดี และได้มาตรฐาน
     3. ปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไฟฟ้าแรงสูง ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชน
     4. ปรับปรุงขยายเขตการให้บริการน้ำประปา น้ำดื่ม ที่สะอาดและปลอดภัย บริการแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล โดยการจัดตั้งกองประปาเพื่อรับผิดชอบ
     5. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนให้สวยงาม และน่าอยู่ เพื่อรองรับการ
เป็นชุมชนเมืองในอนาคต
     6. ปรับปรุงถนนสายหลักในเขตเทศบาลให้เป็นถนนที่มีระบบทางเท้า ทางระบายน้ำ และตัดถนนโครงการสายใหม่ เพื่อเป็นถนนโครงข่าย รองรับความเจริญเติบโตของชุมชน ในอนาคต

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ และพาณิชยกรรม
   พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาหนี้สินในระดับรากหญ้า ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเสริมสร้าง การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ดังนี้
     1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการบูรณาการของภาคธุรกิจของชุมชน ในด้านการค้าและบริการ เพื่อส่งผลให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ค้า และกลุ่มบริการ
     3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน ของที่ระลึก ลานค้าขาย ถนนคนเดิน รวมทั้งส่งเสริม และพัฒนาจนเป็นตลาดที่มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป
     4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ เช่นจัดให้มีรถแทรคเตอร์ไถนา รถเกี่ยวข้าว เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ไว้บริการ

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสวัสดิการสังคม
   1. อุดหนุนเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
   2. อุดหนุนผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส
   3. ส่งเสริมงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   4. จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
   5. ส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรคในชุมชน
   6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้นำและประชาชน
   7. ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชน
   8. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   9. อุดหนุนหรือส่งเสริม สวัสดิการ แรงงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม เช่น อสม. อปพร. และอื่นๆ
 10. อุดหนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในตำบลได้รับทุนในการดำเนินชีวิต
 11. ส่งเสริมให้มีโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ
 12. ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬาในชุมชน
 13. ส่งเสริมและปรับปรุงฌาปนสถานของชุมชน
 14. จัดเวทีสาธารณะเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให้ทุกส่วนได้แลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี และสื่อการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี
   2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครบทุกด้าน และครอบคลุมทุกศูนย์
   3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีระดับตำบล
   4. ส่งเสริมให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล เพื่อค้นหาและส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานเพื่อสืบทอดต่อไป
   5. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีที่สำคัญในชุมชนและวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป
   6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เจริญงอกงาม
   7. ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนมีบทบาทร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่อง
   8. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
      - การศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
      - สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อการศึกษาในทุกระดับ 
      - อุดหนุนและสนับสนุนงบประมาณองค์กรหน่วยงานอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและเป็นไปได้ตามกรอบของกฎหมาย
   9. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศาสนา
 11. พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
 12. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการนำเที่ยวและการปลูกจิตสำนึกให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี
 13. ส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญและคุ้มค่าของการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงทุกระดับ
 14. สนับสนุนและส่งเสริมการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท ให้เพียงพอครอบคลุมทุกชุมชน
 15. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
 16. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทในชุมชน
 17. ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถทุกประเภทกีฬา
 18. สนับสนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนและผู้รับผิดชอบนักกีฬาทุกประเภท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   1. สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ การป้องกันโรค การสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับผิดชอบ
   2. สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อในทุกชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
   3. สนับสนุนกิจการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ดำเนินกิจกรรมในชุมชน
   4. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบกำจัดน้ำเสียในชุมชน
   6. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป
   7. ส่งเสริมให้มีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี เช่น จัดให้มีรถขนขยะ เตาเผาขยะ เพื่อให้ชุมชนสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะเชื้อโรค
   8. ส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาสภาพป่าสาธารณะ แหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลองบึง โดยไม่เกิดมลพิษหรือเสื่อมโทรมและป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า
   9. พัฒนาระบบระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
 10. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน
 11. ก่อสร้างรั้วถาวรล้อมรอบป่าและพื้นที่สาธารณะ
 12. พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
 13. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเข้าถึงระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

7. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิต
   1. สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติต่างๆ
   2. สนับสนุน อปพร. และหน่วยงานอื่นในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน


เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th