Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอาทิตย์ บุญโท
ประธานสภาเทศบาลตำบลขามป้อม 087-2494081
Responsive image
Responsive image
นายสุรัตน์ สมาฤกษ์
รองประธานสภา 099-4648096
Responsive image
นายสวนิต แก้วโสภา
สมาชิกสภาเทศบาล 087-9125498
Responsive image
นายสถิรพงษ์ ศิริผลา
สมาชิกสภาเทศบาล 091-6638540
Responsive image
นายสมทัย ดีบุปผา
สมาชิกสภาเทศบาล 080-4755645
Responsive image
นายหวัน อ่อนสุด
สมาชิกสภาเทศบาล 096-0642081
Responsive image
นางอัมพร นันทวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล 087-6419261
Responsive image
นางประครอง โคตรพรม
สมาชิกสภาเทศบาล 065-9252993
Responsive image
นายบรรจง ทีฑายุพรรค
สมาชิกสภาเทศบาล 061-9613773
Responsive image
นางพิไลลักษณ์ บรรเทากุล
สมาชิกสภาเทศบาล 098-1204730
Responsive image
นายเรืองศักดิ์ พงษ์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล 061-8739750
Responsive image
นายบุญมี เคนสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล 062-5508114
Responsive image
Responsive image

เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th