Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอาทิตย์ บุญโท
ประธานสภาเทศบาลตำบลขามป้อม
Responsive image
Responsive image
นายสุรัตน์ สมาฤกษ์
รองประธานสภา
Responsive image
นายสวนิต แก้วโสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสถิรพงษ์ ศิริผลา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสมทัย ดีบุปผา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายหวัน อ่อนสุด
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางอัมพร นันทวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางประครอง โคตรพรม
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายบรรจง ทีฑายุพรรค
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นางพิไลลักษณ์ บรรเทากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายเรืองศักดิ์ พงษ์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายบุญมี เคนสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th