Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางวราภรณ์ เคนสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางฐาริณี สุภโกศล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
นางรัชนี ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
จ่าสิบเอกวรพจน์ สุดสวาท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
สิบเอกฐปนนันนท์ ดวงแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
นางนภาภรณ์ ลาภดารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวชญาน์นันท์ บุญชู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Responsive image
จ่าเอกสมโภช สืบเหลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
Responsive image
นางครองขวัญ เถาว์ท่อน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายชาตรี ทีฆายุพรรค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายธนสิทธฺ์ นัยนามาศ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายอำพล ศรีพรมมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายวิชา ปุตา
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
Responsive image
นางสาวกรรณิการ์ โกศัลวิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายธนันชัย วารีพัฒน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายสมศรี ยุตวัน
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
Responsive image
นายผลชัย ศรีวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Responsive image
นางรัตนา ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นายสุรินทร์ แสงอร่าม
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
Responsive image
นายโยธิน นามวงศ์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
Responsive image
นายวีระศักดิ์ พิมเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
Responsive image
นายวีระวัฒน์ ชาภักดี
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายประดิษฐ แก้วโสภา
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
Responsive image
นางสาวอมรรัตน์ ห้าวหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายบัวคำ ศรีวงษ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายไสว สิมาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th