Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางวราภรณ์ เคนสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 087-7795895
Responsive image
Responsive image
นางฐาริณี สุภโกศล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 080-4093685
Responsive image
นางรัชนี ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 061-3390703
Responsive image
จ่าสิบเอกวรพจน์ สุดสวาท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 085-1056758
Responsive image
สิบเอกฐปนนันนท์ ดวงแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 083-7419812
Responsive image
นายวุฒิศักดิ์ เพียรจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 094-4964097
Responsive image
นางสาวชญาน์นันท์ บุญชู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 064-5262965
Responsive image
จ่าเอกสมโภช สืบเหลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ 084-8630218 ,094-4634417
Responsive image
นางสาวครองขวัญ วรรณเสน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 096-3943718
Responsive image
นายชาตรี ทีฆายุพรรค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 085-3033963
Responsive image
นายธนสิทธฺ์ นัยนามาศ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 089-8458594
Responsive image
นายอำพล ศรีพรมมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 096-8317824
Responsive image
นายวิชา ปุตา
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 061-9543336
Responsive image
นางสาวกรรณิการ์ โกศัลวิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 093-3278388
Responsive image
นายธนันชัย วารีพัฒน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 065-7392999
Responsive image
นายสมศรี ยุตวัน
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 062-8378077
Responsive image
นายผลชัย ศรีวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 065-3144239
Responsive image
นางรัตนา ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 082-4402919
Responsive image
นายสุรินทร์ แสงอร่าม
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 098-1115991
Responsive image
นายโยธิน นามวงศ์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 090-2926070
Responsive image
นายวีระศักดิ์ พิมเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 098-7866820
Responsive image
นายวีระวัฒน์ ชาภักดี
พนักงานขับรถยนต์ 094-3838080
Responsive image
นายประดิษฐ แก้วโสภา
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 099-2636700
Responsive image
นางสาวอมรรัตน์ ห้าวหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 080-3706049
Responsive image
นายบัวคำ ศรีวงษ์
คนงานทั่วไป 099-0421538
Responsive image
นายไสว สิมาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 084-5271695

เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th