Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางวราภรณ์ เคนสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
Responsive image
นางสุภาวดี พรหมสิทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Responsive image
นางสาววรรณวิษา จันทรเนตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวนิตยา ทีฆายุพรรค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวพัชริน ลือนาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง
Responsive image
นางสาวสุธาศิณี ตุ่นมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวปิยธิดา เกษดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
นางสาวเสาวลักษณ์ ชืนใจ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
Responsive image
นางสาวพิชชานันท์ จันทบุตร
จ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายอนันวัฒน์ คงรัมย์
จ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายอินทัช พุทธปอง
จ้างเหมาบริการ

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th