Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายไกรทอง พละไกร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางจิระดา สุยะรา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
Responsive image
นางจิตติภรณ์ บุญประสม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
ว่าง
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
Responsive image
นางรุ่งนภา มูลศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุพัตรา ปุตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสริญญา เนืองสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางประชิต วารีพัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางดวงเดือน เสียงใหญ่
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางฉวีรรณ ชมจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางพาพร ดีบุปผา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุนิดา กันตะภาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางคำผ่อน ชูรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางนิชาภา พิมเทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางบุษมาศ บุญเอนก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมใจ ติยาภักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางวิจิตร ย่องยี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางทัศนีย์ สืบเหลา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางปทิตตา สุวรรณพงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวอภิชญา แก้วพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายวีระศักดิ์ เคนสุวรรณ
ภารโรง
Responsive image
นายเฉลิมศักดิ์ ถุกธรรม
จ้างเหมาบริการ

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th