Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายไกรทอง พละไกร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 081-7898982
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
Responsive image
นางจิตติภรณ์ บุญประสม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
ว่าง
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
Responsive image
นางรุ่งนภา มูลศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก 085-6826947
Responsive image
นางสุพัตรา ปุตา
ครูผู้ดูแลเด็ก 062-5251156
Responsive image
นางสริญญา ชาภักดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางประชิต วารีพัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก 061-9580551
Responsive image
นางดวงเดือน เสียงใหญ่
ครูผู้ดูแลเด็ก 066-1352614
Responsive image
นางฉวีรรณ ชมจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก 062-1931974
Responsive image
นางพาพร ดีบุปผา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุนิดา กันตะภาค
ครูผู้ดูแลเด็ก 080-1683390
Responsive image
นางคำผ่อน ชูรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก 089-5804548
Responsive image
นางนิชาภา พิมเทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางบุษมาศ บุญเอนก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมใจ ติยาภักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางวิจิตร ย่องยี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 095-1381025
Responsive image
นางทัศนีย์ สืบเหลา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางปทิตตา สุวรรณพงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 099-4602482
Responsive image
นายวีระศักดิ์ เคนสุวรรณ
ภารโรง 084-6847632
Responsive image
นายเฉลิมศักดิ์ ถุกธรรม
จ้างเหมาบริการ 088-0802145

เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th